top of page

1. Syfte

Vilka problem ska vi lösa? Vilka behov är det vi ska tillfredställa? Steg 1 är att se till att vi har en gemen-

sam bild av varför vi gör detta.

3. Produkter & tjänster

I steg 3 börjar vi gå på djupet med hur ert försäkrings-

erbjudande ser ut idag och vad det ska vara i framtiden. Ett slags "förstudie" som ligger till grund för upphandlingen.

5. Upphandling 

Nu sammanställer vi förfrågningsunderlag och bjuder in de försäkringsbolag vi valt ut. Vi analyserar och utvärderar de anbud vi får. Resultatet av steg 5  blir att ni får ett beslutsunderlag med analys och rekommendationer. 

7. Kommunikation 

Ett nytt avtal brukar föra med sig att medlemmar eller kunder behöver veta vad som blir nytt och annorlunda. I det här steget jobbar vi igenom hur det ska gå till.

2. Mål

Vad är det vi ska uppnå? Hur vet vi att vi nått dit? I steg 2 enas vi om en gemensam målbild som gör att vi löpande kan följa upp att vi är på rätt väg.

4. Resurser

I steg 4 kartlägger vi vilka resurser ni har och vad ni behöver hjälp med – försäkringskomptens, kommu-

nikation, service till kunder eller medlemmar? Vi tittar också på vilka försäkringsbolag som kan vara aktuella som samarbetspartners framåt.

6. Avtal

Fokus på detaljerna; försäkringsbestånd, avtals-

period, produkter och hur en flytt går till. Men i steg 6 tittar vi också på det som ska hända när avtalet börjar gälla, som rapportering, uppföljning och praktisk hantering.  

Tillsammans löper vi hela linan ut

Vägen till de bästa försäkringslösningarna ska vara tydlig och trygg. Med 7 enkla steg ser vi till att ingenting lämnas åt slumpen. Istället säkrar vi upp att ni får exakt det stöd ni behöver. Och verklig nytta för medlemmar eller kunder. När allt är klart utvärderar vi arbetet och tittar på vad vi gjorde bra, vad vi kunde gjort bättre och vad vi behöver ta med till nästa gång.

fs_rep2-02.png
bottom of page